LYSKONSEPT  AS  SARBUVOLLVEIEN 38 1363 HØVIK  -  WWW.LYSKONSEPT.NO

Salg og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er å oppfattes som standard dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

1. Tilbud
Hvor annet ikke er angitt, er ethvert tilbud gjeldende i maksimalt 14 dager.


2. Betalingsbetingelser
Standard betalingsbetingelse er fakturadato +10 dager.


3. Eiendomsrett
Inntil betaling for de leverte varene foreligger, er eiendomsretten til varene hos Lyskonsept AS.
Vi forbeholder oss rett til å hente varer i retur, også dersom disse er montert. Monteringskostnader vil da faktureres kunden.


4. Ansvar
Det er produsentenes garanti- og reklamasjonsbestemmelser som til enhver tid er gjeldende.
Det tas forbehold om installasjonsfeil, feil eller uhensiktsmessig bruk eller behandling av solgte varer, og evt. kostnader dekkes ikke. Lyskonsept AS anbefaler at man alltid benytter en autorisert montør til installasjon av elektriske artikler, herunder også lamper og armaturer. Det er montøren, og ikke Lyskonsept AS, som har ansvar for at montering skjer iht. gjeldende regler og forskrifter, og følger den til enhver tid medfølgende monteringsanvisningen. Om montør finner monteringsanvisningen mangelfull, er det montørens ansvar å kontakte Lyskonsept AS for å fremskaffe utfyllende opplysninger.
Reklamasjon ved produktfeil
Med produktfeil menes at varen i leveringsøyeblikket ikke var i kontraktsmessig stand som følge av konstruksjons-, material- eller fabrikasjonsfeil. En reklamasjon ved produktfeil må fremsettes straks. Hvis kjøper ikke sier fra innen rimelig tid etter at feil er oppdaget, kan han ikke påberope seg denne. Selgers ansvar for den leverte vare omfatter ikke sekundære skader eller tap. For øvrig vises til gjeldende kjøpslov. Etter mottatt begrunnet reklamasjon, forbeholder selger seg retten til å utbedre feil, eventuelt foreta omlevering. Reparasjoner utført av kjøper for å utbedre feil eller mangler blir kun godtgjort dersom dette utføres etter skriftlig avtale med selger. Feilsøking i anlegg dekkes ikke. Varer med produktfeil erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av selger. Varer med produktfeil tas ikke i retur uten at dette er avtalt med selger på forhånd.

5. Leveringstid/-betingelser
Kunden faktureres for fraktkostnader.
Leveringstiden kan variere. Oppgitte tider er å forstå som forventede leveringstider. Disse er
basert på våre leverandørers informasjon, som igjen er avhengig av leveringsinformasjon fra
produsent. I tilfelle forsinket levering, kan ikke Lyskonsept AS holdes ansvarlig for bøter,
driftstap, tapt arbeidsfortjeneste, forsinkelse i prosjekter, eller annet direkte/indirekte tap eller
øvrige følgeskader.


6. Returvarer/avbestilling
Bestilte og/eller leverte varer kan ikke avbestilles eller returneres, med mindre annet på forhånd
er skriftlig avtalt med Lyskonsept AS.


7. Force majeure
Vi tar forbehold om forhold vi ikke har innflytelse på, som krig, arbeidskonflikt, sviktende
leverandører, prisøkning, konstruksjonsendringer med mer., samt trykkfeil. Vi forbeholder oss
rett til prisendringer i forbindelse med endringer i valutakurser, tollsatser eller andre endringer
av våre handelsbetingelser.